28 de gener 2009

IVALUA, una bona iniciativa pel país

Amb una mica de retard, però aprofitant que acabo de rebre aquesta magnífica foto (excuseu el narcissisme ...), penjo unes idees respecte d'IVALUA, el recent constituit Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques. La foto correspón a la primera Jornada de l'Institut:Pel que fa les idees:

1/ la primera, sobre el rol d'Ivàlua: vol ser promotor del sistema d'avaluació de polítiques públiques.
Com ja els hi he comentat als responsables (Josep Mª Vallés, Blanca Làzaro), em sembla que si parlem de sistema, caldria parlar més aviat de sistemes de govern, sistemes que comporten un seguit de fases, d'etapes, de funcions, entre les que hi ha la funció d'avaluació.

Pensar en l'avaluació independentment de les altres fases o etapes de la governació pot limitar-ne l'eficàcia. L'avaluació d'un programa mal concebut serveix per ben poc. Sense un bon sistema de seguiment i de mesura de realitzacions i resultats, l'avaluació serà probablement molt poc útil. En el context actual, la preparació i disseny de polítiques exigeix avaluacions prèvies (assessments) de les estratègies possibles que aportin estimacions útils de resultats i d'impactes en temps útil.

2/ la segona, sobre els objectius de l'Institut. Potser caldria articular-los millor, emmarcar-los, integrar-los en els objectius (explicitats o no) de les administracions catalanes, destinataris/beneficiaris de les activitats i serveis d'IVALUA. Són les administracions qui han de promoure la millora dels sistemes de govern (la governança). L'Institut, en el marc d'aquestes polítiques de millora, ha de contribuir a sensibilitzar, a donar suport tècnic, a millorar els mètodes de planificació i d'avaluació, a promoure sinèrgies entre tots els recursos existents al país, a facilitar la cooperació amb altres responsables i experts avaluadors d'altres regions, d'altres Estats, i, especialment, de la Unió Europea !

IVALUA hauria de definir els seus objectius i estratègia, respecte del govern català, a partir dels objectius del Pla de Govern:
3/ la tercera, sobre les sinèrgies, la cooperació i la coordinació amb les activitats avaluadores impulsades des de la Unió Europea. Des de la Reforma del 2000, els canvis en les finalitats, l'organització i els mètodes d'avaluació a la Comissió tenen un interès indiscutible ... i proper. Caldria assegurar aquesta dimensió o perspectiva europea a les activitats de l'Institut, aprofitant l'experiència europea, però, també, poder aportar a la Unió l'experiència catalana en millores de la governança, quan la tinguem sistematitzada.

4/ la quarta, que les activitats d'IVALUA han d'orientarse a les administracions regional i locals, però també a les institucions, organitzacions i empreses públiques. He insistit moltes vegades en la necessària capacitació dels òrgans de govern, de patronats, consells rectors, etc., dotant-los dels instruments necessaris per exercir realment les seves funcions estatutàries, per governar efectivament.