04 de desembre 2008

Més esmenes per la Llei d'Educació

En una nota del 27 de novembre, vaig penjar unes primeres propostes per esmenar la Llei:
- per obrir finestres i fer referència a la Unió Europea;
- per incloure-hi d'alguna manera la idea de que cal preparar els alumnes per aprendre tot el llarg de la seva vida;
- i algunes millores per facilitar la planificació, l'avaluació i les funcions dels Consells Escolars.

Ara torno sobre el tema de la Unió Europea, per intentar que la Llei consideri, també, la necessària cooperació amb els nostres veïns. Fa temps que predico que la Unió ha de reforçar aquest valor. A més de sindicat d'Estats per defensar els nostres interessos, la Unió hauria de servir, també, per treballar millor plegats. Compartir problemes, contrastar realitats, cultures i tradicions, pensar solucions innovadores, avaluar plegats resultats, ... tot això ajunta, crea sentiments d'identitat i de pertinença, i pot servir per donar a la Unió un sentit més proper i viscut que molts grans projectes, necessaris en qualsevol cas.

Per això, recordant la petita esmena que proposava afegir a l'exposició de motius: "La Llei s'inspira, també, en les orientacions que progressivament la Unió Europea, en estreta coordinació amb els governs i administracions dels Estats membres, ha vingut adoptant per acompanyar la necessària adaptació dels sistemes educatius a les noves exigències socials, culturals i tecnològiques", ara caldria precisar aquesta "inspiració":

- afegint a l'article 2. Principis d'ordre general, aquest nou principi:
"l'obertura a d'altres cultures i realitats europees i internacionals per preparar els alumnes a ser ciutadans del món"

- afegint a l'article 2. Principis d'ordre organitzatiu, un nou principi:
"La participació en les iniciatives, programes i polítiques educatives de la Unió Europea"

- afegint al Títol X, Capítol 4 sobre Cooperació, un nou article:
Article 15x . Cooperació amb institucions, administracions, organitzacions i centres educatius de la Unió Europea i d'altres països en general

1. El Departament ha de promoure especialment les relacions amb les institucions i organitzacions europees i internacionals pel que fa a les polítiques educatives, per tal d'assegurar la necessària cooperació en les activitats d'anàlisi, de debat i d'elaboració d'iniciatives, de polítiques i de programes innovadors per la millora dels sistemes educatius, la seva governança, i pel desenvolupament del professorat i altres professionals.

2. El Departament ha de seguir l'evolució de les iniciatives i polítiques de la Unió Europea, i participar en els mecanismes multilaterals o bilaterals per a la definició de la posició de l'Estat espanyol en el si del Consell de Ministres d'Educació de la Unió Europea.

3. El Departament ha de promoure la col·laboració amb administracions educatives, organitzacions i centres educatius dels Estats membres de la Unió Europea, i d'altres països en general, per facilitar l'intercanvi de problemàtiques i d'experiències entre gestors del sistema educatiu, directius dels centres i professionals educadors en general, i recolzar els programes de mobilitat dels alumnes i de visites d'estudi que puguin establir-se.