27 de novembre 2008

Projecte de Llei d'Educació de Catalunya: unes petites esmenes ...

... per a la seva tramitació en el Parlament, iniciada el passat dia 11.
(en la tramitació de la Llei de la reforma de l'ICS vaig fr propostes via blog i algunes van ser incorporades a la Llei. Ho torno a provar. I aquest cop, a més, les enviaré via la web del Departament, que ha previst una manera directe i senzilla d'enviar suggeriments, que el Conseller contestarà, diuen !).

Globalment em sembla bé: No conec prou bé la realitat del país per apreciar-ne totes les implicacions del què s'hi diu i del què no s'hi diu ... però constato actituds massa conservadores, poc innovadores, en molts representants dels educadors.

Considero molt important dotar de capacitats autònomes d'organització els centres, reforçar la professionalització, les responsabilitats i les competències dels directors, afavorir la coresponsabilització, la cooperació i la coordinació entre els diferents nivells de govern, i dotar a tothom (gestors i òrgans de govern i de participació) dels instruments adequats, útils, manejables, per a la planificació, seguiment i avaluació de les activitats, en base a objectius clars, comprensibles, realitzables i mesurables, si pot ser.

Els sistemes educatius estan en crisi en general, i gairebé tothom està d'acord en que cal revisar-los, canviar la lògica formal del segle XIX i obrir-los a les noves realitats culturals, socials, tecnològiques, econòmiques i demogràfiques del segle XXI.

A la Unió Europea, des dels '90, es resumeix aquesta obertura amb el concepte de lifelong learning, aprendre tot al llarg de la vida, que no vol dir, només, seguir aprenent sempre, sinó aprendre, i ensenyar, diferent. No és ara el moment d'explicar aquestes idees. Si algú vol, la Comissió ofereix ampli (i de vegades laboriós) accés a piles de documents i reflexions. Jo les he resumides en alguns treballs, accessibles via aquest meu blog, a la carpeta educació/formació (a l'esquerra ... )

Només voldria, amb tota la humilitat d'un ciutadà preocupat, amb tot el respecte pel treball dels nostres representants, oferir alguns suggeriments que poden retocar alguns detalls significatius del Projecte. Som'hi:

A l'exposició de motius, abans del penúltim paràgraf, seria interessant afegir una referència a la Unió Europea: hi som o no hi som ? No pot ser que en tot el text no aparegui cap referència a la nostra benvolguda Unió, en un país, el nostre, diuen, més europeu que cap altre. Sobretot si la música (com deia el Conseller Maragall) del Projecte, sona molt semblant a la música europea.
Esmena 1: afegir una petita frase com ara: "La Llei s'inspira, també, en les orientacions que progressivament la Unió Europea, en estreta coordinació amb els governs i administracions dels Estats membres, ha vingut adoptant per acompanyar la necessària adaptació dels sistemes educatius a les noves exigències socials, culturals i tecnològiques".

A l'article 2.a, el punt 14 estableix el principi de l'impuls de l'educació al llarg de la vida, per darrera d'altres principis, com el respecte i el coneixement del propi cos, per exemple. I en l'apartat b, es parla d'habilitació per a l'aprenentatge permanent. Perquè no donar-li una mica més de rellevància a aquesta "pedagogia emergent" ? L'article parla de transmissió de valors, de formació, de capacitació, ... no s'hi podria afegir el clàssic ensenyar i aprendre a aprendre ?
Esmena 2: En l'apartat 2.a, (principis generals que inspiren el sistema educatiu), pujar el punt 14, posant-lo després del punt 6, amb un redactat com ara:
"la utilització de mètodes pedagògics i continguts derivats de considerar que els alumnes hauran de seguir aprenent tot al llarg de la seva vida".
i
Esmena 3: en l'apartat 2.b, com a principi d'ordre específic, substituir el redactat del b.4 per aquest:
"la promoció d'actituds i competències en els alumnes que els preparin per aprendre a aprendre tot al llarg de la seva vida".

A l'article 2.c, principis d'ordre organitzatiu, en el punt 9, en coherència amb la resta de l'articulat de la Llei (que parla de consorcis en els articles 140.2 i 146.4, equivalents, potser, als local learning partnership que propugnen a Brussel·les el Consell i la Comissió ...), caldria potser afegir els agents socio-econòmics i tecnològics:
Esmena 4: El punt 9 de l'article 2.c quedaria:
"la coresponsabilització dels ajuntaments amb l'acostament de les decisions al territori, als agents socio-econòmics, tecnològics i culturals, i a la ciutadania".

A l'article 3 punt 1, en coherència amb el què es diu a l'article 2, punt b.3, sobre la incorporació de l'alumnat a la societat i al món del treball, i en coherència amb la idea de què cal aprendre a aprendre tot el llarg de la vida, afegir la idea de continuïtat al desenvolupament, i l'aspecte professional en parlar de la personalitat de l'alumnat:
Esmena 5: l'article 3.1 quedaria:
"L'alumnat té dret a rebre una educació integral orientada al ple i continuat desenvolupament de la seva personalitat en els aspectes físics, intel·lectuals, emocionals, socials, professionals i culturals.

A l'article 126.3, que parla de les funcions del Consell Escolar, considerant que la Inspecció avalua els centres i controla l'assoliment dels objectius (art. 163.a), i que el director impulsa l'avaluació del projecte educatiu (art. 130.5.i), i que el consell escolar avalua els resultats de la programació general anual, es podria enriquir i enfortir el paper del consell afegint-li, també, la funció d'analitzar periòdicament les avaluacions realitzades per la Inspecció:
Esmena 6: afegir a l'article 126.3 un nou punt després del punt a:
"analitzar periòdicament els resultats, conclusions i recomanacions de les avaluacions del projecte educatiu realitzades per la Inspecció amb la impulsió del director;"

A l'article 129.3 es diu que tots els projectes de direcció han d'incloure indicadors per a l'avaluació de l'exercici de la direcció. Per consideracions metodològiques, els indicadors sempre es corresponent a objectius específics o operatius. Per tant seria bo afegir objectius al redactat dels punts 1 i 3:
Esmena 7: modificar el redactat del punt 129.1, que quedaria:
"1. . . . El projecte de direcció, en el marc del projecte educatiu del centre, ordena el seu desplegament per al període de mandat, estableix orientacions i objectius del mandat, i concreta la seva estructura organitzativa."
i
Esmena 8: modificar el redactat del punt 129.3, que quedaria:
"3. Tots els projectes de direcció han d'incloure objectius quantificats mesurables sempre que sigui possible, i els indicadors necessaris per al seguiment i l'avaluació de l'exercici de la direcció".