24 d’abril 2008

Més problemàtiques de governança

Josep OLIVER escriu avui a El Periódico sobre el govern de la universitat.

Considera que els òrgans de govern (estudiants, personal no docent i professors) es troben ancorats en els anys 70, en una lògica d'autoregulació. Segueix afirmant que la creació dels consells socials va obrir una finestra a l'exterior, però que la seva actuació ha estat una mica limitada. Acaba proposant que els poders públics es plantegin l'elecció del rector com l'aspecte essencial d'una indefugible reforma.

M'ha semblat interessant comparar la governança de les Universitats amb la dels Jutjats (on sembla que no hi ha "rectors" ni massa mecanismes de gestió), i amb la dels serveis per a la Salut (on els intents per anar més enllà del gerencialisme no semblen haver progressat massa).

En definitiva, caldria repensar les funcions, les característiques (composició, atribucions, responsabilitats, nomenament, condicions d'actuació, ...), dels òrgans de govern de moltes institucions, per garantir la seva utilitat pràctica, i evitar que continuïn les misses administratives, en les que els formalismes amaguen la seva inoperància i la dependència dels poderosos governadors reals (gerents o directors generals).

Molts d'aquests òrgans funcionen encara amb la lògica de les memòries anuals, s'entretenen en problemes del dia a dia, i discuteixen de números, de pressupostos, i repassen la Memòria anual.

Quants òrgans de govern fixen objectius a gerència, després d'haver discutit, autònomament, les problemàtiques i les diferents opcions estratègiques ?

Però les qüestions bàsiques d'un timoner, d'un governador:
- on volíem anar ?
- hi hem arribat ?
- amb quins recursos ?
- amb quins problemes i/o condicionants ?
no són habituals.

Al Consorci Sanitari del Maresme (segons la seva web), el procés de renovació d'aquesta lògica sembla aturat en les Orientacions que el Consell Rector, després d'un procés de reflexió, va adoptar per orientar la Gerència pel 2005 ...

Precisament, vaig ser rellevat per intentar dotar aquest Consell Rector d'una certa autonomia !