22 de juny 2011

La versió esmenada dels estatuts pels e i c: decebut i indignat !

Després del període "d'exposició pública", iniciat el passat 16 de maig, aquest dilluns dia 20 s'ha penjat la nova versió de la proposta d'Estatuts, re-escrita a partir dels comentaris (no publicats), fets pels associats, i que la Junta Extraordinària haurà de votar el proper dia 30 de juny. Els meus comentaris respecte de les qüestions que més m'interessen són:

1/ pel que fa l'objecte social o finalitats de l'Associació, l'article 4 es manté com un tòtum revolutum, com una shoping list, ... amb més palla afegida encara ! Sembla una tàctica volguda: com més desestructurada, més difícil és orientar prioritats i, sobretot, avaluar resultats i eficàcia. Per tant, menys transparència, menys governabilitat del sistema, menys responsabilització dels dirigents;

2/ pel que fa a les propostes per assegurar més accés a la informació dels representants, més difusió sistemàtica d'informació, més consultes als associats ... rés ha estat acceptat;

3/ pel que fa a la qüestió exòtica dels 20 cooptats, es mantenen. Qualsevol estudiant d'enginyeria o d'arquitectura de les organitzacions podrà riure-se'n i fer-ho servir com estudi de cas. Fer-los ratificar per la Junta de representants, a proposta de la Junta Directiva, que hi té majoria, pot ser una pura formalitat estètica;

4/ la meva proposta de crear consells tecnològics o empresarials, amb funcions político-estratègiques, i que suposava una alternativa més coherent i transparent a la cooptació per associar organitzacions o personalitats, ha quedat reduïda a un afegitó forçat als instruments de cooperació. Resultat: complexitat i confusió. Sobretot si s'afirma que tots els instruments de cooperació quedaran adscrits a comissions tècniques, en les que s’hi podran integrar, a més a més dels associats, altres persones que no ho siguin i també entitats industrials o econòmiques amb l’aprovació de la Junta Directiva.

5/ pel que fa els instruments de cooperació, la redacció final és confusa, poc estructurada i amb redundàncies. Caldria simplificar-la, considerant que és previst que la Junta Directiva presentarà un reglament sobre la constitució i funcionament de les comissions tècniques i d’activitats i dels instruments de cooperació, que serà aprovat, si escau, per la Junta de Representants ...

6/ aquests instruments haurien de ser la innovació més significativa per anar cap al model alemany tant pregonat. Per tant, si hi hagués voluntat real d'enfortir aquests instruments i millorar-ne l'eficàcia, caldria designar, com s'ha fet amb els serveis, un Delegat de Cooperació. En canvi, en els articles corresponents (21 i 37) no hi ha cap referència. Només al final de l'article 39, de manera tímida, es diu que la Junta Directiva podrà impulsar la funció del delegat de Cooperació Tècnica que podrà raure en un dels membres de la Junta Directiva, en particular el vicepresident.

7/ finalment, pel que fa als instruments de governança, després de les propostes a la Junta de desembre 2010, dels múltiples contactes, explicacions, mails, notes al blog, a la web oficial i a la xarxa linked-in ... la redacció final és, també, confusa i ambigua. Sembla, també aquí, que no hi ha voluntat de millorar els mecanismes de governació, no hi ha voluntat de promoure claredat, rigor i transparència.

De fet, parlant amb el president de l'Associació i amb el degà del Col•legi, sembla que estem força d'acord. Però, després, no sé qui, no sé com, fa una manipulació grollera que desvirtua les meves senzilles idees i propostes. On és el problema ?

No deu ser per incompetència: son propostes fàcilment comprensibles. Només pot ser, doncs, per manca de voluntat de millorar efectivament la governança, per por d'assumir responsabilitats o per temor de perdre privilegis injustificats.

Hi perdem tots: semblaria que hi han interessos particulars que condicionen dels interessos generals. Decebedor, per indignar-se. Amb aquestes pràctiques no anirem massa lluny. Les problemàtiques tecnològiques, econòmiques, socials, i, sobretot els companys, necessiten una associació amb regles del joc molt més clares i efectives !