02 de novembre 2007

Cap a nous sistemes de formació i d'aprenentatge professionals

En el marc d'una col·laboració amb la Conselleria de Treball, he recopilat informacions sobre la problemàtica de les polítiques de formació/ocupació, i he fet aquestes reflexions:

- Sembla indiscutible la necessitat de reformar els actuals sistemes de formació professional i d'aprenentatge, per millorar-ne la seva eficiència i la seva eficàcia, davant exigències cada vegada més diverses i canviants de les pròpies persones, de les empreses i de la societat en general.

- Les inèrcies dels propis sistemes i subsistemes per adaptar-s'hi, els canvis tecnològics, culturals, socials i econòmics, les innovacions impulsades a la Unió Europea, etc., fan absolutament ineludibles aquestes reformes, i aconsellen processos oberts de reflexió i de cooperació entre tots els agents concernits.

- Reformes que són profundes, que, probablement, toquen les bases tradicionals dels sistemes educatius/formatius, els seus continguts i mètodes organitzatius i pedagògics, i la lògica de les titulacions, de les qualificacions, dels sistemes d'acreditació i reconeixement de coneixements i competències.

- Reformar, integrar, articular ... és evident que cal repensar tots els elements i imaginar un nou "sistema global", una nova lògica que integri totes les noves tendències i faciliti la flexibilitat i l'adaptació permanent als canvis, que s'anuncien constants. Sembla que hauríem de pensar en un sistema obert, modular, que consideri tots els processos d'aprenentatge (formal, informal, experiències socials i laborals, ...), les necessàries noves formes d'avaluació de coneixements i de competències, les noves formes d'acreditació i reconeixement dels seus "learning outcomes".

- Un sistema d'aquestes característiques exigirà sense dubtes, disposar de mecanismes de direcció i lideratge que garanteixin una implicació efectiva de tots els agents i "beneficiaris".

Aquí teniu un esquema resumit de les meves propostes.
(cliqueu a sobre per agrandir-les)

Respecte de les iniciatives i polítiques de la Unió Europea, també molt esquemàticament, en trobareu un resum en les meves pàgines al Google (... per la Conselleria de Treball)

A Catalunya, els darrers anys hi ha una clara consciència de la problemàtica i de les grans tendències de canvi a seguir. Sembla difícil impulsar les iniciatives concretes i radicals de canvi, per la seva pròpia complexitat, i, també, per la dinàmica política general (canvi d'orientació dels governs a partir del 2003, negociació de l'Estatut, ...), però hi ha idees, activitats, experiències interessants, que cal impulsar i orientar definitivament cap els canvis necessaris.