16 de gener 2007

2/ Uns primers detalls de la reforma

Abans d'entrar en temes de fons, alguns detalls interessants:

1) l'Ap de Llei estableix que "la direcció i la gestió dels centres propis de l’Institut Català de la Salut correspondran de forma exclusiva al personal directiu de l’Institut i en cap cas no es podran contractar a tercers. En el cas dels consorcis i altres entitats on l’Institut Català de la Salut participi majoritàriament tampoc no es permetrà la contractació de tercers per a la seva direcció i gestió....". Qüestió delicada CSdM ...

2) l'Ap de Llei precisa que hi haurà . . . "llocs de treball amb funcions de direcció (direccions mèdiques, de personal, de gestió econòmica, per exemple), ... que es proveiran mitjançant convocatòria pública", i altres "càrrecs directius" (gerències, ...) que tindran contracte laboral d’alta direcció, i seran "sotmesos, amb caràcter periòdic, a procediments de verificació de les responsabilitats de la gestió encomanada ... que hauran de permetre examinar, en tot cas, l’eficiència i l’eficàcia en l’activitat desenvolupada, l’equitat en les decisions, l’austeritat i control en la despesa, l’acció per assolir la qualitat total, i l’ètica en l’actuació".
Solució molt interessant que no vàrem saber trobar al CSdM.

3) l'Ap de Llei defineix com a objecte de l'ICS (entre d'altres) "... la prestació d’altres serveis finançats amb taxes o preus públics que li pugui encarregar el Departament de Salut ". Aquesta qüestió va ser objecte de reflexió al CSdM. Ara es formula de manera clara la possibilitat de serveis "de pagament", aclarint que la provisió d'aquests serveis sanitaris i sociosanitaris "la realitzarà els centres i serveis a través dels quals actua aquest Institut" (article 12).
Descartada, doncs, sembla, la subcontractació ...


4) l'Ap de Llei preveu el control financer de l’activitat de l’ICS mitjançant ... " l’emissió d’informes periòdics, que comprendran auditoria de la legalitat i d’eficàcia i eficiència de la gestió". Jo ho vaig proposar al CSdM, i una mica més se'm mengen, acusant-me de desconfiança en el gerent ...