18 de gener 2007

4/ Alguns comentaris sobre els òrgans de Govern

La funcionalitat i operativitat d'aquest tipus d'òrgans de govern, en l'àmbit dels serveis de salut, però probablement també en molts altres, és sovint qüestionada. Hi ha un ampli consens favorable a buscar dinàmiques que permetin superar el formalisme i la seva manca de capacitat de lideratge, d'impulsió, de govern efectiu. I favorable a repensar les condicions de treball dels seus membres, la seva dedicació i competències professionals, la compensació de la seva contribució en funció del seu estatut personal, etc.

No és ara i aquí el moment d'avançar grans innovacions, però sí que poden millorar-se alguns aspectes. Per exemple:

- en el punt II del Preàmbul, paràgraf tercer,
que parla de "l’orientació empresarial pública de la gestió", en comptes de proposar "un enfocament basat en ... un procés dinàmic de presa de decisions", podria dir-se "basat en noves formes de govern més àgils, més operatives, més participades i transparents ..."

- en l'article 5 punt 2,
que parla dels òrgans de participació, caldria afegir com a finalitat la de proposició de plans o d'iniciatives de millora, i fer-ne el seguiment, tal com ja preveu el Decret de creació i regulació dels òrgans de participació de l'ICS (Decret 202/2005, de 27 de setembre, al punt g del seu article 2).
Seria convenient precisar que aquests òrgans hauran de disposar de les eines o dels instruments i mitjans necessaris per garantir una participació efectiva i útil ...

- en l'article 6 punt 8,
potser no caldria tanta prudència i precisar que els Estatuts no només podran sinó que hauran de crear una Comissió Executiva (millor un Comitè de Direcció que dirigeixi, no que executi, i que acompanyi al Director o directora gerent en les seves tasques !) ...

- en l'article 7 punt 1,
el redactat podria ser: "El Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut és l’òrgan de govern encarregat de la planificació estratègica de l’Institut, en impulsa les actuacions i exerceix el control superior de la seva gestió."

- en l'article 7 punt 2.e (com ja he dit al parlar d'instruments de govern !),
caldria assegurar que el Consell disposarà dels instruments de govern necessaris i efectius, com ara informes, balanços o avaluacions periòdiques sobre activitats i resultats obtinguts ... respecte dels previstos (hem arribat on volíem ? perquè ?), i serà degudament informat, i en temps útil, dels resultats de les auditories previstes a l'article 27.1.

- en aquest mateix article 7,
s'hauria de reconèixer al Consell la capacitat de proposició, d'iniciativa, que, per exemple, tenen els òrgans de participació creats pel Decret 202/2005 ja citat. És molt important per millorar la governança i estimular actituds proactives dels òrgans de Govern, no limitar les seves funcions a escoltar i aprovar propostes de la direcció. Els membres han de sentir que poden pensar, imaginar i proposar ...

- i encara en l'article 7,
s'hauria de donar al propi Consell d'Administració la funció de nomenar i cessar el director o directora gerent. L'Ap de Llei proposa que sigui el Govern qui ho faci (veure article 8.2), a proposta del conseller o la consellera de Salut. Tenint en compte que 12 dels 16 membres del Consell d'Administració representen el Govern, no sembla massa arriscada aquesta fórmula, que donaria més autoritat al Consell davant el director o directora gerent.

- en l'article 9, punt i),
es diu que és el Director qui nomena el personal directiu. Caldria precisar que ho ha de fer informant el Consell d'Administració que el ratifica, si s'escau.

- en l'article 11,
l'Ap de Llei preveu que "el Consell d’ Administració podrà delegar competències en els òrgans de direcció dels centres o serveis de l’ Institut Català de la Salut, si se n’hagués disposat la constitució". Tenint en compte l'orientació general de l'avant projecte de Llei, és a dir que l'ICS actua, segons l'article 4, d’acord amb els principis "... d'autonomia de gestió, desconcentració i descentralització territorials, ... proximitat i orientació de la gestió cap als ciutadans i les ciutadanes", o que l'ICS "s’adapta als principis de desconcentració i descentralització territorials i de gestió d’acord amb el model sanitari de Catalunya i al marc organitzatiu territorial aprovat pel Govern", sembla que l'avant projecte de Llei podria ser més ambiciós i preveure, directament, la creació d'òrgans de direcció dels seus centres i serveis.

- també aquest article 11,
podria recollir l'existència dels òrgans de participació creats, com ja he repetit varies vegades, pel Decret 202/2005. De tota manera, l'avant projecte podria indicar que aquests òrgans hauran de revisar-se en funció, i progressivament, a la posta en marxa dels Governs territorials de Salut impulsats pel Departament de Salut.

- i, finalment, en l'article 18,
atesa la finalitat principal de l'Ap de Llei, podria ser convenient avançar alguns principis sobre la gestió del personal, reconeixent el seu paper fonamental en el funcionament de l'Institut i en els canvis propers (s'ha de mimar el personal !).
Potser, ben dit, fer referència a:

+ l'equiparació/harmonització de les condicions de treball (igual treball/salari igual),
+ als mecanismes de informació periòdica,
+ a la participació en l'anàlisi de les problemàtiques i en la formulació d'iniciatives de millora,
+ a la necessària promoció de la competència i del desenvolupament professional,
+ als necessaris mecanismes de mediació de conflictes, de tractament de les eventuals insuficiències
professionals, o de manteniment de la necessària disciplina ...
( a precisar ! )