26 de gener 2007

el Dictamen del CTESCAT sobre la reforma de l'ICS

El Dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESCAT), adoptat a primers del 2006, va aportar elements d'anàlisi i de proposta molt interessants al primer text presentat pel Govern el desembre del 2005.

Entre d'altres, el Dictamen tractava la qüestió de la diversitat d'estatuts del personal, i de la presència de les organitzacions sindicals i empresarials en els òrgans de direcció i de participació. En el seu vot particular, la patronal qüestionava aquesta presència i alertava sobre el fet de considerar l'ICS com a proveïdor preferent del Servei Català de Salut.

L'avant projecte de Llei incorpora la presència de representants de les organitzacions sindicals i de professionals de prestigi, anomenats per la Consellera, no fa referència a l'ICS com a proveïdor preferent, i incorpora moltes de les propostes de detall del Dictamen.

Tot i que fa referència a la problemàtica de l'eficàcia i l'eficiència, el Dictamen del CTESCAT no proposa modificacions importants respecte de les funcions dels òrgans de govern ni respecte dels instruments necessaris per a una efectiva i millor governança.

Les meves anàlisis i propostes son doncs complementàries a les fetes pel CTESCAT.