28 de desembre 2006

Finalment, tenim una Secretaria per a la Unió Europea !

El Govern ha decidit, aquest passat 27 de desembre, crear una nova Secretaria per a la Unió Europea al sí del Departament de Presidència. Finalment doncs, després d'haver decidit explícitament el 28 de novembre que aquest Departament tindria les atribucions sobre les "Polítiques i actuacions davant les institucions de la Unió Europea", el Govern es dota de la capacitat operativa, administrativa, orgànica per desenvolupar aquestes polítiques i actuacions: una Secretaria sectorial.

Des de la creació, el 1982, del Patronat Català pro Europa, i l'entrada d'Espanya com a Estat membre el 1986, Catalunya havia actuat davant les "Comunitats europees" des d'una lògica de relacions internacionals, i amb un suport operatiu extern (el Patronat), per obtenir i gestionar informacions i contactes informals.

A partir del 2004 diversos canvis acceleren el procés d'integració real de Catalunya a Europa:
- les noves orientacions del Govern de la Generalitat sorgit després del pacte del Tinell el desembre de 2003, que faciliten una reorientació i reorganització profunda del Patronat Català pro Europa (cap a un nou Patronat, a partir del maig del 2004), i la creació de la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les el juny de 2004;
- les noves polítiques del nou Govern de l'Estat, que es tradueixen en l'impuls de la participació de les Comunitats Autònomes en les polítiques europees, en la cooperació sistemàtica entre el Govern central i els governs autonòmics, i en la cooperació organitzada entre Comunitats Autònomes per contribuir a la formulació de la voluntat de l'Estat en els afers europeus;
- l'aprovació del nou Estatut, que confirma i "blinda" aquesta nova dinàmica de cooperació.

Com venim explicant fa temps, la Unió Europea és, de fet, un nivell polític i administratiu més, que emmarca i condiciona l'actuació dels governs dels Estats, dels governs regionals i locals. I ser europeus no pot limitar-se a ser beneficiaris dels ajuts dels programes comunitaris.

Des del 2004, el Govern català impulsa, promou, una concepció més activa de la participació europea. El Patronat ha donat el seu suport tècnic a la definició d'iniciatives i estratègies dels Departaments, i ha facilitat la cooperació amb els principals agents socials, econòmics, culturals dels país. La Delegació del Govern a Brussel·les ha donat la legitimitat institucional necessària per reforçar la capacitat d'incidència del Govern en els processos de preparació de les decisions de la Unió.

La Unió Europea es troba en una situació complexa: ampliació a 25 i a 27 a partir de primers d'any, crisi del projecte Constitucional que provoca dificultats greus d'orientació i de gestió d'aquesta construcció tan original i necessària, pels propis europeus però també per donar vies de resolució dels problemes mundials ...

Ara més que mai cal dotar doncs de capacitat operativa eficaç al Govern de la Generalitat en la seva actuació al sí de la Unió Europea. La Secretaria és una molt bona notícia: permetrà racionalitzar els recursos disponibles, i afavorir la dimensió europea de les polítiques sectorials dels Departaments.

Efectivament, ara és un bon moment per promoure que les polítiques sectorials, recollides en els Plans Departamentals, tinguin una dimensió europea concreta i operativa: tenint en compte el què s'ha fet fins ara, els resultats concrets, i els condicionants actualitzats de la normativa europea, cal imaginar les noves oportunitats que ofereixen els programes i iniciatives comunitàries, cal precisar quins son realment els interessos catalans en el context europeu, i quines propostes calen, amb objectius i estratègies possibles, per tal de generar consens i fer-los avançar.

Amb el suport de la nova Secretaria per a la Unió Europea, els Departaments haurien de planificar també els recursos i, sobretot, els mecanismes de concertació amb el Govern de l'Estat, de cooperació amb les CCAA i, especialment, amb altres administracions, organismes, institucions socio-econòmiques catalanes, potenciant xarxes de cooperació virtual entre experts i professionals interessats.

Molta feina pel 2007 !