16 de gener 2007

3/ Unes propostes sobre instruments de planificació

Cal constatar que a la base de l'avant projecte de Llei de reforma de l'ICS hi ha, encara, una concepció tradicional del govern d'aquest tipus d'institucions. Una concepció que respecta les formes, els números, els temes, però que no facilita als òrgans de govern (o de supervisió …), la direcció estratègica real, efectiva, de les activitats.

Sortosament, el Govern català impulsa una renovació significativa d'aquesta concepció, mitjançant, entre d'altres iniciatives, l'elaboració de "programes pressupostaris", en línia amb la reforma dels mètodes de govern de la Comissió Europea, iniciada l'any 2000 pel comissari Kinnock.

Es tracta d'anar més enllà de la cultura del simple pressupost, i forçar la definició d'estratègies d'actuació a partir de qüestions com ara: on som ?, quins son els problemes ?, on volem anar ?, què hem de fer ?, com ?, amb qui ? … Els òrgans de govern han de ser poder plantejar-se aquestes qüestions i donar-hi respostes pràctiques, clares, que permetin definir una estratègia comprensible, predicable, … i avaluable en els seus resultats. En definitiva, sentit comú organitzat !

Com diu la Guia de la DG de Pressupostos, del Departament d'Economia i Finances, "la planificació estratègica i el pressupost són components integrats de la gestió orientada a resultats. Els plans estratègics assenyalen l’orientació i el pressupost proveeix recursos per poder implementar els plans. Un pla estratègic deslligat del pressupost no té sentit, com tampoc no el té un pressupost sense orientació estratègica …"

L'Ap de Llei (concebuda durant el 2005), parla de missió, de valors, de principis, de pressupostos, … però sense articular aquest conceptes de manera coherent, sense vertebrar-los, sense encadenar-los en una visió estratègica orientada a explicitar i justificar les decisions de manera coherent, transparent i comprensible.

Si el més important son les formes i els procediments tindrem una gestió burocràtica, si el més important son els estudis, informes, anàlisis, power-points, … podem tenir una gestió tecnocràtica. Governar utilitzant les clàssiques memòries d'activitat, i els pressupostos plens només de números, deixa molt poques possibilitats d'anàlisi i d'orientació efectiva als membres dels Consells d'Administració o de Govern ...

La nova cultura de govern i de gestió promoguda pel Departament d'Economia i Finances, aplicada a l'Ap de Llei de l'ICS, exigiria:

- completar l'article 2
Podria convenir afegir un punt 3 que precisés que l'objecte de l'ICS és, també, cooperar amb la resta de prestadors públics de serveis, en la perspectiva de donar eficàcia i coherència global al Sistema nacional de salut …

- refer l'article 3
La missió de l'ICS no pot ser esdevenir un referent i un model. Si fa la feina ben feta, amb eficàcia i coherència, pot ser que sigui un referent, però l'objectiu, la missió, ha de ser treballar bé, prestar els millors serveis possibles !
Els valors anunciats son tots respectables, però no poden citar-se només com a bones intencions, com a referències. De fet han de ser condicions necessàries per a un funcionament eficaç i eficient de l'ICS.

Per tant, aquest article 3 hauria de dedicar-se a fixar els objectius específics, estratègics, de l'ICS, necessaris per aconseguir realitzar l'objectiu principal definit a l'article 2. L'article 3 podria quedar, doncs, més o menys, així:

Objectius estratègics:
* millorar i modernitzar les infrastructures i els equipaments, amb una distribució coherent sobre el territori …
* reforçar les polítiques de personal per tal d'assegurar la competència i motivació dels professionals, promoure unes condicions de treball adequades …
* adaptar la organització i la prestació dels serveis a les problemàtiques progressivament canviants, i garantint una utilització òptima dels mitjans disponibles …
* promoure la utilització de les teràpies més adequades
* adaptar les polítiques de informació i els mètodes de interacció amb els usuaris
* optimitzar la gestió dels recursos financers
* establir formes de govern rigoroses i transparents, que permetin als òrgans de govern exercir una efectiva direcció de la institució i garanteixin una participació efectiva de tots els concernits …

- completar l'article 4
… indicant, tot just començar, que el principal principi de gestió és la planificació estratègica i concertada d'objectius !
De fet, en aquest article hi ha una barreja de conceptes (la desconcentració, la continuïtat del procés assistencial … ), que potser quedarien més explícits i més ben articulats si s'integressin en l'article 3 reformat, com a objectius estratègics, i no com a principis de gestió.

- canviar el punt e) de l'article 7
Seguint la lògica proposada de planificació estratègica, cal definir els instruments de seguiment, de balanç, d'avaluació de les activitats i dels resultats de l'ICS i dels seus centres. En el moment de planificar, es precisa on volem anar i com. Periòdicament, anualment, els òrgans de govern han de reflexionar, recordar on volíem anar, verificar si hi hem arribat o no, i comprendre el perquè. Les memòries anuals son generalment centenars de pàgines que descriuen el què s'ha fet, però no permeten respondre massa a aquest tipus de qüestions.

Per tant, memòries sí, però primer, balanços, avaluacions o informes anuals que relacionin les activitats fetes amb les previstes, els resultats obtinguts amb els previstos, que intentin explicar el perquè de les desviacions eventuals … i facilitin la tasca dels òrgans de govern per redefinir, si cal, les estratègies.

- a l'article 13, canviar l'ordre d'alguns punts
En parlar del contracte-programa de l'ICS amb el Servei Català de la Salut, el primer punt, abans de la relació de serveis i activitats (punt a), hauria de parlar del objectius i resultats esperats (punt c) que han de justificar, precisament, els serveis i les activitats a realitzar.

- a l'article 25
Afegir la necessària vinculació del pressupost a la programació estratègica d'activitats, recordant el què diu la Guia d'ECOFIN: un pla estratègic deslligat del pressupost no té sentit, com tampoc no el té un pressupost sense orientació estratègica …

- a l'article 27
… no cal tocar rés, només insistir en el gran interès de les auditories d'eficàcia i d'eficiència, i no només, com és habitual, les auditories de legalitat formal !