19 de novembre 2011

Competitivitat, encara ...


Dijous 17 es va presentar el 4art (Informe) de l'Observatori de la Competitivitat fet pels Enginyers Industrials de Catalunya.

Quan es va presentar el 3er, el 18.11.2010, ara fa just un any, vaig fer uns comentaris en aquest blog. Les impressions i consideracions que vaig fer aleshores em sembla que segueixen essent, bàsicament, aplicables a aquesta 4arta entrega:
- no hi ha reflexió comparativa sobre les propostes de la Unió Europea,
- no hi ha dades comparatives, relatives a d'altres regions semblants,
- no m'ha semblat veure referències a les cada cop més necessàries polítiques industrials,
- les conclusions continuen essent, penso, excessivament simples ...
- i la utilitat general de l'exercici, dubtosa, poc evident.

Després de parlar-ne amb molts companys en aquest darrer any, la majoria en qüestiona la seva utilitat.

L'informe de 2010 es basava en les respostes de 150 enginyers. El d'aquest any, en les respostes dels responsables (enginyers) d'unes 200 empreses adherides a l'Associació d'enginyers. El Director General va confessar que les respostes no són representatives del colectiu. Malgrat que les respostes provenen de diversos tipus d'empres, de sectors i de territoris, obtenir-les via les empreses adherides pot sesgar probablement els resultats. El Director General va defensar la metodologia argumentant (si ho recordo bé ...) que el virtuosisme de l'exercici suplia la mancança de representativitat.

L'impacte mediàtic no sembla extraordinari: quatre ratlles i les conclusions inexactes.
No és cert que el 68% d'empreses catalanes prevegui ... ni que el 68% dels enginyers pensi que ...

Em sembla que es consolida la tendència que fa temps vinc intuint: la deriva cap a una associació empresarial, molt orientada per iniciatives basades en la imatge i la comunicació.

Valdria la pena pensar en les possibilitats d'elaborar un informe des d'una perspectiva més professional que empresarial. Ambdues perspectives són complementàries, però com són a l'Associació d'enginyers ... i els mitjans ja van plens d'anàlisis des de perspectives empresarials, seria bo pensar en la perspectiva dels companys, que fós referència útil per a la majoria de companys.

Posats a pensar en millores, si es vol continuar publicant un Informe sobre competitivitat, podríem pensar en:
- constituir un comitè d'experts que en millori la orientació general;
- revisar, reconsiderar el contingut, la utilitat i el rigor;
- analitzar la problemàtica en base a una enquesta a tots els companys;
- simplificar els comentaris de les dades obtingudes (que tenen poc valor absolut en sí mateixes), i assegurar un millor tractament de la seva evolució temporal, molt més significativa i útil ...Continuo tenint dubtes sobre l'interés, la utilitat, sobre l'impacte real de tots aquests esforços.
Tret dels beneficis mediàtics (que caldria mesurar) i de les satisfaccions personals, em sembla que ens hauríem de preguntar:
- qui o quants companys reben l'Informe ?
- quants llegeixen realment les anàlisis i conclusions ?
- quina valoració pràctica en fan els qui el llegeixen ?
- quants companys pensen que caldria seguir amb les orientacions actuals ?
- quines propostes eventuals de canvi ferien els companys ?
No seria complicat fer una petita enquesta via mail a una mostra representativa (aquest cop si ...) de companys,
una enquesta senzilla, directa, ràpida, que servís, també, per consolidar la nostra capacitat de reflexió colectiva,
per dotar-nos d'eines operatives, eficients i efectives, útils ...


De totes maneres, vist com van les coses,
potser caldrà imaginar estratègies una mica més innovadores que la tòpica prèdica de la competitivitat.
Potser haurem de reconsiderar prioritats, i reorientar activitats per adaptar-nos a una nova realitat ...