24 d’abril 2007

Proposta d'esmenes pel AP de Ley MI SI

(... a l'atenció del nostre Diputat, Sr Manel Mas)
Com que en la Llei de reforma de l'ICS m'ha funcionat molt bé,

ho intento ara amb el Anteproyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que el Consell de Ministres va aprobar el passat divendres 13 d'abril.

Una lectura ràpida, i sense conèixer tot el context, permet a un ciutadà bloguero, relativament experimentat en aquests temes, felicitar-se per l'ús del concepte "interlocución telemática", i suggerir, respectuosament, dues esmenes constructives:

1./ la primera, a l'article 2, que obliga a facilitar "un medio de interlocución telemática" als usuaris de les empreses de determinats sectors amb especial incidència en l'activitat econòmica, i en el seu punt 3, que preveu que, excepcionalment, el Govern podrà ampliar l'àmbit d'aplicació a altres empreses que, en el desenvolupament de la seva activitat normal hagin de tenir una interlocució telemática amb els seus clients o usuaris ...
ESMENA: afegir en aquest punt 3, "por ejemplo, en los servicios de salud".

2./ la segona, a la Disposición adicional primera, que estableix que "las Administraciones Públicas promoverán el uso de medios electrónicos para facilitar la transparència y la participación ciudadana en los procedimientos democráticos de adopción de decisiones públicas"
ESMENA: afegir "y, también, los medios de interlocución telemática necesarios para que los ciudadanos puedan realizar y seguir la tramitación de los asuntos que les conciernan directamente."