27 de juliol 2007

Un acord ciutadà, professional i polític per la sanitat

El passat 25 de juliol, Marina Geli publicava un article a El Periódico proposant deu bases per a un acord ciutadà, professional i polític. Iniciativa molt interessant, i ben presentada, marcant prioritats de manera clara i senzilla, directe, comprensible.

Algunes bases són tradicionals: finançament (1), continuum assistencial (2), ordenar la demanda(5), recerca i innovació (6), "revolució" de les TIC (7), economia de la salut (8).
Una és clarament política, justificada: el nou context estatutari català (9).

M'agrada la proposta de Pacte amb els professionals (3) (s'han de mimar, repetia jo sempre al CSdM), tot i que caldria precisar què vol dir participar "en les organitzacions sanitàries". Hauria de quedar clar que és en els centres i serveis de salut, en els Hospitals i centres d'atenció primària.

També m'agrada, molt, la idea dels ciutadans-malalts (4). Al CSdM vàrem fer unes petites jornades per promoure la interrelació entre els professionals i els usuaris. Interessant i significatiu que precisi que els ciutadans confiaran en l'evidència científica: com quedaran les teràpies naturals, complementàries ?

Simptomàtica, potser, la base que promou revisar i acompanyar el sector privat en la seva complementaritat amb el sector públic (10).

Aquestes bases haurien de facilitar, diu la consellera, l'articulació d'una nova llei sanitària pels propers 20 anys, en un clima de consens com el que ha permès aprovar la Llei sobre la reforma de l'ICS. El consens dretes esquerres és bo, sempre que es garanteixi una governança adequada i transparent, al servei dels interessos generals, i que no serveixi per tapar interessos o pràctiques corporatistes.

Des d'aquesta perspectiva, es podrien afegir un parell de bases més a la proposta d'acord:

(11) millorar la governança, impulsant òrgans i mètodes de govern útils, que facilitin la direcció estratègica dels centres, i consolidant descentralització iniciada amb els Governs Territorials de Salut, que faciliti la coordinació i la mancomunació de serveis i polítiques entre tots els proveïdors ... per exemple la d'acompanyament ciutadà !

(12) impulsar mesures per tal de cobrir el dèficit de professionals, reforçant la capacitat del sistema educatiu-formatiu i millorant les condicions de treball dels professionals.