10 de febrer 2007

Evolucionisme, creacionisme, disseny intel.ligent ...

... n'haurem de parlar un dia !
Les thèses créationnistes gagnent du terrain en Turquie ( LE MONDE 08.02.07 )
... de tota manera, una de les millors coses que he vist sobre Deu és això: