30 de novembre 2016

Algunes idees sobre el Patronat de la Fundació Hospital

1. La meva petita història com a vocal del Patronat:
  • l’Ajuntament em nomena el gener de 2016
  • me’n entero per casualitat el març, reunit amb l’Àngels Cantos
  • tenim una primera reunió del Patronat el juliol de 2016, en la que se’ns convida a la missa de ritual ...
  • proposo una reunió per conèixer-nos i compartir idees ... i la Directora (no el president) ens convoca a una reunió informal amb visita prèvia a l’antic Hospital pel 4 d’octubre, per ampliar informació. No assisteix el president, i som 7 o 8 vocals dels 12 nomenats. Molta informació però gairebé gens reflexió estratègica.
  • des de juliol 2016, he enviat 3 ó 4 mails a la resta de vocals del Patronat, amb documents de reflexió i comentaris, i pràcticament no hi ha hagut reaccions ...


2. Revisant antecedents, el Patronat, malgrat algunes problemàtiques importants, delicades i complexes, sembla haver-se reunit només 8 vegades en tres anys, més una petita extraordinària. Segons els Estatuts, el Patronat s’hauria de reunir 4 cops l’any, 12 en aquest període (veure quadre adjunt).3. En aquest tipus d’òrgan, el President té un paper clau en el seu funcionament, al costat de la Direcció executiva. Semblaria que els presidents no han tingut especial interès en activar o “empoderar” el Patronat com a òrgan efectiu de govern de la Fundació, per exercir “l’alta direcció” que li assignen els Estatuts. Tampoc sembla que els vocals hi hagin tingut molt d’interès: no han exercit la seva capacitat de convocar-lo: poden fer-ho si ho demana un quart dels seus membres, 4 sobre 1+12 en aquesta etapa, 3 sobre 1+10, en l’anterior.

4. Mirant una mica les actes d’aquests darrers 3 anys, sembla evident que:
  • l’assistència és més aviat limitada (justet si arriba als 2/3 dels vocals). A la de novembre 2015, que tenia de fer les propostes de renovació de vocals, no hi va haver quòrum inicial (només 4 vocals de 10 )
  • les temàtiques són gairebé sempre, exclusivament, pressupostàries, contractuals, moratòries i deutes, en les que el Patronat sembla haver-se limitat a escoltar informes de la Direcció i d’experts comptables, i a recolzar les propostes del president de torn ...
  • no sembla haver-hi hagut cap debat estratègic estructurat ...
  • en cap reunió sembla haver-hi hagut algun prec o pregunta significativa d’algun vocal ...
  • després de la renovació del Patronat, a la reunió de juliol 2016, i a la darrera de desembre 2016, alguns vocals hem demanat una reflexió estratègica.


5. De moment doncs, sembla prevaldre la sensació d’inutilitat, de formalitat procedimental del Patronat.
Sembla difícil que el Patronat pugui exercir efectivament les seves funcions reunint-se unes 6 hores l’any (8 reunions, a 2’5 h/r repartides en 3 anys).
Semblaria doncs que la Fundació funciona sota la direcció voluntarista i efectiva de la Directora, supervisada de lluny pel President de torn ... i per uns vocals designats pels grups polítics municipals, que hi són, sembla, més per observar que per exercir la alta direcció de la Fundació.

6. Probablement es tracti d’una qüestió d’enginyeria organitzativa o d’arquitectura institucional. Mirant el context municipal en el que s’integra la Fundació Hospital, resulta que hi ha diverses Comissions i Consells que tenen una composició personal i unes funcions molt semblants a les de la Fundació Hospital.
En realitat, un nucli de persones tracta, probablement, dels mateixos problemes, en tres o quatre òrgans diferents ... Els àmbits d’actuació de la Fundació poden concernir, molt probablement, els Consells Municipals de Benestar Social, de la Gent Gran, de Solidaritat i Cooperació, de Salut Pública, de Joventut ...
I, en ocasions, sembla que encara no n’hi ha prou: el propi Ajuntament, per exemple, va organitzar fa poc una Jornada específica de participació sobre els Casals de Gent Gran, tema important per a ser tractat normalment al Consell Municipal de Gent Gran ...

7. Per tant, amb uns presidents i vocals implicats en aquesta diversitat d’òrgans amb competències i funcions tan similars, és comprensible el reduït interès en dinamitzar aquest Patronat. No funciona, no exerceix, en definitiva, perquè probablement no té massa sentit pràctic ...

8. Reconduir aquesta situació del Patronat exigeix una reflexió prèvia sobre la multiplicitat “d’òrgans de participació” en la direcció/gestió d’aquest tipus de serveis i d’activitats municipals.

9. Pensant en el futur, per millorar la governança de la Fundació, caldria clarificar qui “governa”, qui dirigeix, i com.

Una primera, enfortir la Presidència i dinamitzar el Patronat com a òrgan efectiu de govern, assumint els vocals el compromís de dedicació necessària considerant la importància i complexitat de les responsabilitats de la Fundació, i buscar maneres de convenir o concertar estratègies amb els òrgans municipals concernits, per evitar duplicitats i millorar l’eficàcia ...

Una altre opció seria concentrar les funcions del Patronat en la gestió prospectiva del Patrimoni de la Fundació, en la gestió de la motxilla històrica (moratòria, deute, concurs creditors...), subvencionar activitats amb els recursos econòmics eventualment disponibles, i buscar d’altres subvencions per a les activitats exercides pels recursos operatius de la Fundació.

Aquests recursos operatius es podrien reconvertir en un “centre” executor d’activitats funcionant sota la orientació estratègica d’alguns Consells Municipals concernits, i d’acord amb les grans prioritats municipals. La Direcció hauria de proposar objectius i activitats i fer balanç anual de resultats davant els Consells Municipals.

Valdria la pena veure com es “governa”, per exemple, el Centre 3 Roquetes.